شاید این روزها، تبلیغات کسب و کار بایا به چشم شما هم خورده باشد و احتمالاً مباحثی که پیرامون آن شکل گرفته را شنیده باشید.در این مطلب تصمیم گرفتم، پس از فروکش شدن نسبی هیاهوی برپا شده، تحلیلی از آن را بنویسم تا با هم نکاتی را درست ببینیم و شاید کمی با هم بیاموزیم. بایا چیست؟شاید این مشکل، بزرگترین مشکلی است که قبل از تحلیل عملکرد و بررسی تاثیرپذیری تبلیغات... ادامه مطلب »